Savadeck këmbëza me rregullimin e lartësisë

1,47€ - 10,46€

Çmimi është pa TVSH.

Këmbëza me rregullimin milimetrik të lartësisë për nivelimin e nënstrukturave për bërjen e platformës decking.

Niza nivelisanje podkonstrukcije deking platformi. Hapësira e rregullimit prej 18-1083mm

T-A05 (18-25mm) 1,14€
T-A0- (28-36mm) 1,32€
T-A1 (36-351mm) 1,46€
T-A2 (52-82mm) 1,64€
T-A3 (82-135mm) 1,91€
T-A4 (133-225mm) 2,36€
T-A5 (189-293mm) 3,26€
T-A6 (260-365mm) 3,71€
T-A7 (364-507mm) 5,06€
T-A8 (471-651mm) 6,41€
T-A9 (576-795mm) 7,76€
T-A10 (682-939mm) 9,11€
T-A11 (786-1083 mm) 10,46€

SHTESAT

Korrektor i pjerrësisë së substratit 1% – 0.63€

Korrektor i pjerrësisë së substratit 2% – 0.72€

Siguresa (unaza fiksuese) – 0.33€

Vinkla implantuese (në nënstrukturë) – 0.27€

Coming soon

Coming soon